Statuten van de Buurtschap Helpt Elkander Zwartemeer

STATUTEN VAN DE “BUURTSCHAP HELPT ELKANDER ZWARTEMEER”

Heden, datum , verschenen voor mij, Mr. Sirtje Fissering, notaris te Klazienaveen, gemeente Emmen:

 1. De heer Johannes Henderikus Wittendorp
 2. De heer Lammert Engels
 3. De heer Nicolaas Schiphouwer
 4. De heer Gerben Falke
 5. De heer Hermanus Hendrikus Kramer
 6. De heer Johan Herman Gerth
 7. De heer Hermanus Hinderikus Veltrop
 8. De heer Warntje Schimmel
 9. De heer Roelof van der Weide

De comparanten, handelend als enige bestuursleden van de na te noemen vereniging, verklaarden:

INLEIDING

de algemene ledenvergadering van de vereniging, Buurtschap “Helpt Elkander” Zwartemeer, opgericht op achttien januari negentienhonderd een en twintig, met statutaire zetel te Zwartemeer, adres: De Huizen 35, 7894 BH Zwartemeer, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61613541, hierna te noemen “de vereniging”, heeft op drieëntwintig februari tweeduizend vijftien besloten statuten van de vereniging op te maken. Een uittrekstel uit de notulen van de vergadering wordt aan deze akte gehecht.

STATUTEN

Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging op te maken, zodat deze komen te luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam “Buurtschap Helpt Elkander Zwartemeer”.
 2. Zij is gezeteld te Zwartemeer in de gemeente Emmen (Dr.).
 3. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 61613541.

Artikel 2. Doel

Het doel van de vereniging is om financiële hulp te verlenen bij het overlijden van een lid.

Artikel 3. Middelen

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

 1. het heffen van periodieke bijdragen van de leden;
 2. alle andere wettige middelen.

Artikel4.

 1. De vereniging kan haar werkzaamheden op het gebied van het verstrekken van een financiële bijdrage in de begrafenis- en crematieverzorging uitstrekken tot derden.
 2. Er wordt bij de activiteiten geen ondernemerswinst beoogd.

Artikel 5. Lidmaatschap

 1. Tot de vereniging kan als lid worden toegelaten, hij die bekwaam is tot het aangaan van overeenkomsten en woonachtig is in het Koninkrijk der Nederlanden, binnen Europa.
 2. Personen boven de zestig jaar kunnen het lidmaatschap alleen verwerven, indien zij voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden.
 3. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur.
 4. Het bestuur beslist of de toelating al dan niet zal plaatshebben.
 5. Wie niet als lid wordt aangenomen, kan hiervan in beroep komen op de eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 6.

 1. Hoofden van gezinnen, die tot de vereniging toetreden, zijn gehouden al hun huisgenoten terstond bij de vereniging te doen inschrijven.
 2. Wie onder huisgenoten worden begrepen, wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 7. Verplichtingen van de leden

 1. Contributie wordt geheven van de leden en van de verdere ingeschrevenen der vereniging.
 2. De hoogte van de contributie en de wijze van betaling worden geregeld door de algemene vergadering.
 3. Zonodig kan de algemene vergadering over een afgelopen jaar alsnog een hoofdelijke omslag vaststellen.
 4. De hoofdelijke omslag wordt geheven van hen, die bij het besluit van de algemene vergadering lid zijn der vereniging en van hen, die minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden lid te zijn.

Artikel 8.

 1. De leden zijn verplicht regelmatig hun contributie te voldoen.
 2. Uitstel van betaling der contributie over één of meer termijnen kan door het bestuur worden verleend, indien het bestuur dit, gezien de omstandigheden, redelijk of wenselijk acht.

Artikel 9. Rechten van de leden

  1. Aan elk nieuw ingeschreven lid wordt een bewijs van deelname uitgereikt, door een door het bestuur daartoe aangewezen lid van het bestuur ondertekend, alsmede een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
  2. Alle leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en ieder lid heeft daar één stem, ongeacht of hij gezinshoofd is of niet.
  3. Ingevolge artikel 3 van deze statuten hebben de leden en verdere ingeschrevenen der vereniging recht op een vergoeding door en voor rekening van de vereniging.
  4. De hoogte van de vergoedingen worden vastgesteld door de algemene vergadering.Het lidmaatschap eindigt door:

Artikel 10. Einde van het lidmaatschap

  1. Bedanken als lid;
  2. Royement;
  3. Overlijden.

Artikel 11.

 1. Bedanken als lid moet schriftelijk geschieden bij het bestuur en met een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand.
 2. Elk lid, dat één jaar of meer achterstand heeft met het betalen der contributie, wordt als lid geroyeerd, behoudens het geval van artikel 8, lid 2.
 3. De geroyeerde heeft recht van beroep op de eerstkomende algemene vergadering.

Artikel 12.

Bij vertrek naar elders eindigt het lidmaatschap van de vereniging niet.

Artikel 13.

 1. Bij het overlijden van een lid gezinshoofd blijft het lidmaatschap ten behoeve van het nieuwe gezinshoofd voortbestaan, tenzij deze 1 kalendermaand voor het verstrijken van de eerst verschijnende contributietermijn het lidmaatschap opzegt. Alsdan wordt hij/zij geacht nooit lid te zijn geweest.
 2. Indien geen gezinsverband overblijft, eindigt het lidmaatschap op de dag van overlijden.

Artikel 14.

Het bestuur is verplicht een ledenboekhouding te voeren, waaruit te allen tijde moet kunnen blijken, welke personen onder welke voorwaarden bij de vereniging zijn ingeschreven.

Artikel 15. Bestuur

 1. Het beheer der vereniging wordt uitgeoefend door het bestuur, bestaande uit tenminste drie leden, gekozen door de algemene vergadering. Gestreefd wordt naar ten minste een bestuur bestaande uit zeven leden.
 2. leder jaar treedt een zoveel mogelijk gelijk aantal der bestuursleden af, volgens een na de eerste verkiezing bij loting op te maken rooster, dat zodanig moet zijn ingericht, dat na verloop van drie jaren alle bestuursleden éénmaal zijn afgetreden.
 3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
 4. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
 5. Daalt het aantal bestuursleden tot twee, dan voorziet de algemene vergadering binnen twee maanden in de ontstane vacatures.
 6. Het tussentijds gekozen bestuurslid neemt op de rooster de plaats van zijn voorganger in.
 7. De bestuursleden verdelen de functies onderling.
 8. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur der vereniging.
 9. De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.
 10. Tot het bestuur van de vereniging behoort ook het voltallige bestuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer. Alle beheersdaden zijn ook op deze bestuursleden onverkort van toepassing.
 11. De algemene ledenvergadering kan de toelating van de bestuursleden van Uitvaartverzorging beëindigen.

Artikel 16.

Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.

Artikel 17.

 1. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
 2. Het bestuur is bevoegd tot aan- en verkoop van registergoederen over te gaan, tot het verlenen van hypothecaire zekerheid en tot het zich aansprakelijk stellen voor verplichtingen van derden.

Artikel 18.

Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen en is aansprakelijk voor tekortkoming bij de vervulling van de haar opgedragen taak.

Artikel 19. Personeel

 1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het, door haar nodig geachte, personeel der vereniging.
 2. Loon en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door het bestuur.
 3. Het bestuur stelt de nodige instructies voor het personeel vast.

Artikel 20. Commissie van toezicht

 1. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een commissie van toezicht, bestaande uit twee personen en één reserve-lid, gekozen door de algemene vergadering.
 2. leder jaar treedt een der leden van de commissie van toezicht af, volgens een na de verkiezing bij loting op te maken rooster.
 3. Volgens rooster aftredende leden van de commissie van toezicht zijn niet terstond herkiesbaar.
 4. Het reserve-lid treed in de vacature waarna een nieuw reserve-lid wordt gekozen door de algemene vergadering.
 5. Bestuursleden en personeel der vereniging kunnen niet als lid der commissie van toezicht gekozen worden.
 6. Jaarlijks brengt de commissie van toezicht rapport uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.
 7. De rapportage wordt opgemaakt door de beide leden van de commissie, waarbij deze het reserve-lid kunnen betrekken.
 8. Bij afwezigheid van een der leden van de commissie treedt het reserve-lid in zijn functie.

Artikel 21. Algemene vergadering

De algemene vergadering is de hoogste macht in de vereniging. Zij beslist in laatste instantie over alle zaken de vereniging betreffende.

Artikel 22.

 1. Jaarlijks vóór één juli wordt een algemene vergadering gehouden, met dien verstande dat er naar gestreefd wordt deze vóór één maart te doen laten plaatsvinden.
 2. In deze vergadering wordt(den):
  1. door het bestuur verslag uitgebracht over de toestand van de vereniging in het afgelopen boekjaar;
  2. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het beheer der financiën in het afgelopen boekjaar;
  3. door de commissie van toezicht rapport uitgebracht omtrent haar bevindingen ten aanzien van het onder b: bedoelde beheer en de verdere gang van zaken der vereniging;
  4. de verkiezingen, gehouden voor het bestuur en de commissie van toezicht;
  5. de aan de algemene vergadering voorgehouden uitvoering of besluiten betreffende de artikelen uit dit statuut en het huishoudelijk reglement;
  6. de door het bestuur of leden ingediende voorstellen behandeld.

Artikel 23

 1. Overigens kan de algemene vergadering steeds bijeen geroepen worden als het bestuur dit nodig acht.
 1. De algemene vergadering moet door het bestuur worden bijeengeroepen, als de commissie van toezicht of tenminste twintig leden daartoe een schriftelijk verzoek indienen, hetwelk een opgave der te behandelen punten omvat.
 2. Voldoet het bestuur binnen zes weken niet aan deze verplichting, dan kunnen de leden, die het verzoek indienden, zelf een vergadering bijeenroepen.
 3. Een door de leden zelf bijeengeroepen algemene vergadering wijst haar eigen voorzitter en secretaris der vergadering aan.
 4. Wanneer de commissie van toezicht een algemene vergadering bijeenroept, wijst deze voorzitter en secretaris aan.
 5. In alle andere gevallen wordt de algemene vergadering voorgezeten door de zittende voorzitter en secretaris.

Artikel 24.

 1. Ter vergadering worden besluiten genomen met absolute meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
 2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twintig aanwezige leden schriftelijk stemming verlangen.
 3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes.
 4. Ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Artikel 25.

 1. Voor de verkiezing van personen is de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist.
 2. Indien er bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, dan heeft een herstemming plaats tussen tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden en bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
 3. Wordt ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een derde stemming plaats, waarbij een betrekkelijke meerderheid van stemmen beslissend is.
 4. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking, dan heeft tussen deze een herstemming plaats.
 5. Bij deze herstemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 26.

Alle besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Artikel 27. Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
  1. contributie van de leden;
  2. alle andere op wettige wijze verkregen middelen.
 1. De baten der vereniging kunnen tijdens het bestaan der vereniging niet worden verdeeld.
 2. Teneinde aan de verplichtingen tegenover de ingeschrevenen te kunnen voldoen, wordt een reservefonds gevormd.
 3. De wijze van belegging der reserve wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 28. Boekjaar

Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 29. Aansprakelijkheid

 1. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor tekorten der vereniging tegenover derden.
 2. Bij liquidatie zijn de leden niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen der vereniging tegenover de ingeschrevenen.
 3. Tijdens het bestaan der vereniging kunnen de leden, ingevolge artikel 7, lid 3 en 4 van deze statuten, krachtens een besluit van de algemene vergadering tot een hoofdelijke omslag gehouden zijn.

Artikel 30. Huishoudelijk reglement

 1. De algemene vergadering is verplicht een huishoudelijk reglement vast te stellen.
 2. Dit reglement mag geen bepalingen omvatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 31. Wijziging der statuten

 1. In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht, indien niet bij de oproeping voor de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot wijziging der statuten zal worden behandeld.
 2. Voorstellen tot wijziging kunnen uitgaan van het bestuur of van tenminste twintig leden.
 3. Wijzigingen kunnen alleen geschieden indien bij stemming drie/vierde der aanwezige leden zich er vóór verklaart.

Artikel 32. Ontbinding

 1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan, indien bij de oproeping voor de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.
 2. Tot ontbinding kan alleen worden besloten, indien tenminste drie/vierde der aanwezige leden zich er vóór verklaart.
 3. Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan, die met de liquidatie worden belast.
 4. De algemene vergadering bepaalt op welke wijze over een eventueel batig saldo zal worden beschikt.

Artikel 33. Slotbepalingen

 1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 2. In geschillen tussen de vereniging en haar leden over de uitlegging en toepassing der statuten beslist de algemene vergadering.
 3. In andere geschillen tussen de vereniging en haar leden wordt beslist door drie scheidslieden, die als rechtschapen personen naar billijkheid zullen oordelen.

WAARVAN AKTE is verleden te Klazienaveen op datum.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur en vijf en veertig minuten.

(Volgt ondertekening door alle 9 bestuursleden en de notaris Mr. S. Fissering)