Buurtschap “Helpt Elkander Zwartemeer”

De vereniging, Buurtschap “Helpt Elkander Zwartemeer” is opgericht op achttien januari negentienhonderd een en twintig. En bestaat dus al bijna honderd jaar.

Het doel van de vereniging is om financiële bijstand te verlenen na het overlijden van een lid.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het heffen van periodieke bijdragen van de leden, de contributie. De gereserveerde gelden worden renderend belegd om daarmee de uitkeringen te versterken.

Ontstaansgeschiedenis:

Aan het begin van de vorige eeuw werden in veel woonbuurten in Zwartemeer (toen nog Bargeroosterveen genoemd) zogenaamde buurtschappen opgericht die veelal tot doel hadden bij een eventueel sterfgeval van een buurtbewoner, financiële middelen te verzamelen onder de buurtgenoten. Daarmee werd het sterfhuis geholpen de kosten van de begrafenis te dragen.

Langzamerhand zijn een aantal van deze buurtschappen gefuseerd met de begrafenisvereniging De Laatste Eer te Zwartemeer, die al enkele jaren eerder was opgericht. De begrafenisvereniging verrichte ook hand- en spandiensten als kleden, dragen, vervoeren en koffieschenken naast een financiële bijdrage die de leden als jaarlijkse contributie voldeden.

Echter een deel van deze buurtschappen heeft zich aangesloten bij de Buurtschap Helpt Elkander en is nog steeds het enige buurtschap dat overgebleven is in Zwartemeer. Ook de werkwijze is in de loop der jaren weinig veranderd. Er wordt nu geen bijdrage per sterfgeval gevraagd maar de leden betalen een jaarlijkse contributie en hebben daardoor recht op een uitkering bij een sterfgeval.

Huidige stand van zaken:

De Buurtschap Helpt Elkander is sinds 2016 een nauwe samenwerking aangegaan met de begrafenisvereniging Uitvaartverzorging Zwartemeer. De leden zijn in een gecombineerd ledenbestand opgenomen. Bij een voorkomend sterfgeval worden de eventuele uitkeringen van beide verenigingen overgemaakt aan de Uitvaartverzorger en/of de nabestaanden.

De verschuldigde contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en bevestigd in de algemene ledenvergadering, net als de hoogte van de uitkering. De contributie wordt geïnd middels een incasso via de bank.

Wat kost het

De vereniging kan haar werkzaamheden op het gebied van het verstrekken van een financiële bijdrage in de begrafenis- en crematieverzorging uitstrekken tot derden.

Er wordt bij de activiteiten geen ondernemerswinst beoogd.

Per 1 januari 2019 is de contributie per gezin vastgesteld op € 30,– per gezin.

Bij voorkomend sterfgeval van een lid is de uitkering € 900,–.

In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn alle voorwaarden en wettelijke voorschriften opgenomen.