Statuten 2009

Hieronder vindt u de statuten van  Buurtschap Helpt Elkander en Uitvaartverzorging Zwartemeer

Statuten buurtschap

STATUTEN VAN DE BEGRAFENISVERENIGING
“DE LAATSTE EER” HANDELEND ONDER DE NAAM “UITVAARTVERZORGING ZWARTEMEER”

Heden, twee en twintig september tweeduizend acht, verschenen voor mij,
Mr. Sirtje Fissering, notaris te Klazienaveen, gemeente Emmen:
1. De heer Johannes Henderikus Wittendorp
2. De heer Heinrich Theodor Langen
3. De heer Nicolaas Schiphouwer
4. De heer Gerben Falke
5. De heer Hermanus Hendrikus Kramer
6. De heer Johan Herman Gerth
7. De heer Hermanus Hinderikus Veltrop
De comparanten, handelend als enige bestuursleden van de na te noemen vereniging, verklaarden:

INLEIDING
de algemene ledenvergadering van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid,
Begrafenisvereniging “De Laatste Eer”, opgericht op drie maart negentienhonderd vijf en twintig, met statutaire zetel te Zwartemeer, adres: Zuiderkeerkring 32, 7891 BW KIazienaveen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40045334, hierna te noemen “de vereniging”, heeft op negentien februari tweeduizend acht besloten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen. Een uittrekstel uit de notulen van de vergadering wordt aan deze akte gehecht.

STATUTENWIJZIGING
Vervolgens verklaarden de comparanten ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vereniging geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

Artikel 1. Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam “Onderlinge Begrafenis- en Crematievereniging De Laatste Eer Zwartemeer e.o.”.
2. De vereniging hanteert in haar correspondentie kortheidshalve de naam “Uitvaartverzorging Zwartemeer”.
3. Zij is gezeteld te Zwartemeer in de gemeente Emmen (Dr.).
4. Ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 40045334.

Artikel 2. Doel
De vereniging stelt zich ten doel door onderlinge hulp de begrafenissen en/of crematies van haar ingeschreven leden zo waardig en eerbiedig mogelijk te doen plaatshebben.

Artikel 3. Middelen
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het heffen van periodieke bijdragen van de leden;
b. het in eigen beheer verzorgen van begrafenissen en crematies;
c. alle andere wettige middelen.

Artikel 4.
1. De vereniging kan haar werkzaamheden op het gebied van begrafenis- en crematieverzorging uitstrekken tot derden.
2. Op de begrafenis- en crematieverzorging van derden wordt geen ondernemerswinst gemaakt.

Artikel 5. Lidmaatschap
1. Tot de vereniging kan als lid worden toegelaten, hij die bekwaam is tot het aangaan van overeenkomsten en woonachtig is in het Koninkrijk der Nederlanden, binnen Europa.
2. Personen boven de zestig jaar kunnen het lidmaatschap alleen verwerven, indien zij voldoen aan door het bestuur te stellen voorwaarden.
3. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur.
4. Het bestuur beslist of de toelating al dan niet zal plaatshebben.
5. Wie niet als lid wordt aangenomen, kan hiervan in beroep komen op e eerstvolgende algemene vergadering.

Artikel 6.
1. Hoofden van gezinnen, die tot de vereniging toetreden, zijn gehouden al hun huisgenoten terstond bij de vereniging te doen inschrijven.
2. Wie onder huisgenoten worden begrepen, wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 7. Verplichtingen van de leden
1. Contributie wordt geheven van de leden en van de verdere ingeschrevenen der vereniging.
2. De hoogte van de contributie en de wijze van betaling worden geregeld door de algemene vergadering.
3. Zonodig kan de algemene vergadering over een afgelopen jaar alsnog een hoofdelijke omslag vaststellen.
4. De hoofdelijke omslag wordt geheven van hen, die bij het besluit van de algemene vergadering lid zijn der vereniging en van hen, die minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden lid te zijn.

Artikel 8.
1. De leden zijn verplicht regelmatig hun contributie te voldoen.
2. Uitstel van betaling der contributie over één of meer termijnen kan door het bestuur worden verleend, indien het bestuur dit, gezien de omstandigheden, redelijk of wenselijk acht.

Artikel 9. Rechten van de leden
1. Aan elk nieuw ingeschreven lid wordt een bewijs van deelname uitgereikt, door een door het bestuur daartoe aangewezen lid van het bestuur ondertekend, alsmede een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.
2. Alle leden hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen en ieder lid heeft daar één stem, ongeacht of hij gezinshoofd is of niet.
3. Ingevolge artikel 3 van deze statuten hebben de leden en verdere ingeschrevenen der vereniging recht op een begrafenis- of crematieverzorging door en voor rekening van de vereniging, voor zover deze rekening niet de met de betreffende ingeschrevene overeen gekomen pakket van vergoedingen overstijgt.
4. De aard der begrafenis of crematie en de omvang der voorzieningen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
5. Indien een ingeschrevene buiten zijn of haar woonplaats de begrafenis of crematie wenst, worden de meerdere kosten boven het overeengekomen pakket van vergoedingen aan de vereniging vergoed.
6. Voor ingeschrevenen der vereniging, die naar elders zijn verhuisd, zal de vereniging de kosten der begrafenis- of crematieverzorging vergoeden, maximaal tot het bedrag, dat haar een begrafenis of crematie, overeenkomstig lid 4 van dit artikel kost.
7. Indien de vereniging haar diensten verleent voor de begrafenis of crematie van een overledene, die aangesloten was bij een zustervereniging, zal zij niet meer dan de voor de daadwerkelijk verrichte dienstverlening door haar gemaakte kosten in rekening brengen.

Artikel 10. Einde van het lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt door:
a. Bedanken als lid;
b. Royement;
c. Overlijden.

Artikel 11.
1. Bedanken als lid moet schriftelijk geschieden bij het bestuur en met een opzegtermijn van tenminste één kalendermaand.
2. Elk lid, dat één jaar of meer achterstand heeft met het betalen der contributie, wordt als lid geroyeerd, behoudens het geval van artikel 8, lid 2.
3. De geroyeerde heeft recht van beroep op de eerstkomende algemene vergadering.

Artikel 12.
Bij vertrek naar elders eindigt het lidmaatschap van de vereniging niet.

Artikel 13.
1. Bij het overlijden van een lid gezinshoofd blijft het lidmaatschap ten behoeve van het nieuwe gezinshoofd voortbestaan, tenzij deze 1 kalendermaand voor het verstrijken van de eerst verschijnende contributietermijn het lidmaatschap opzegt. Alsdan wordt hij/zij geacht nooit lid te zijn geweest.
2. Indien geen gezinsverband overblijft, eindigt het lidmaatschap op de dag van overlijden.

Artikel 14.
Het bestuur is verplicht een ledenboekhouding te voeren, waaruit te allen tijde moet kunnen blijken, welke personen onder welke voorwaarden bij de vereniging zijn ingeschreven.

Artikel 15. Bestuur
1. Het beheer der vereniging wordt uitgeoefend door het bestuur, bestaande uit
1. tenminste drie leden, gekozen door de algemene vergadering. Gestreefd wordt naar ten minste een bestuur bestaande uit zeven leden.
2. leder jaar treedt een zoveel mogelijk gelijk aantal der bestuursleden af, volgens een na de eerste verkiezing bij loting op te maken rooster, dat zodanig moet zijn ingericht, dat na verloop van drie jaren alle bestuursleden éénmaal zijn afgetreden.
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
4. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
5. Daalt het aantal bestuursleden tot twee, dan voorziet de algemene vergadering binnen twee maanden in de ontstane vacatures.
6. Het tussentijds gekozen bestuurslid neemt op de rooster de plaats van zijn voorganger in.
7. De bestuursleden verdelen de functies onderling.
8. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen gezamenlijk het Dagelijks Bestuur der vereniging.
9. De wijze van kandidaatstelling wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

Artikel 16.
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit gewenst achten.

Artikel 17.
1. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Het bestuur is bevoegd tot aan- en verkoop van registergoederen over te gaan, tot het verlenen van hypothecaire zekerheid en tot het zich aansprakelijk stellen voor verplichtingen van derden.
Artikel 18.
Het bestuur is verplicht de besluiten van de algemene vergadering ten uitvoer te leggen en is aansprakelijk voor tekortkoming bij de vervulling van de haar opgedragen taak.

Artikel 19. Personeel
1. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het, door haar nodig geachte, personeel der vereniging.
2. Loon en overige arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door het bestuur.
3. Het bestuur stelt de nodige instructies voor het personeel vast.

Artikel 20. Commissie van toezicht
1. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een commissie van toezicht, bestaande uit twee personen en één reserve-lid, gekozen door de algemene vergadering.
2. leder jaar treedt een der leden van de commissie van toezicht af, volgens een na de verkiezing bij loting op te maken rooster.
3. Volgens rooster aftredende leden van de commissie van toezicht zijn niet terstond herkiesbaar.
4. Het reserve-lid treed in de vacature waarna een nieuw reserve-lid wordt gekozen door de algemene vergadering.
5. Bestuursleden en personeel der vereniging kunnen niet als lid der commissie van toezicht gekozen worden.
6. Jaarlijks brengt de commissie van toezicht rapport uit van haar bevindingen aan de algemene vergadering.
7. De rapportage wordt opgemaakt door de beide leden van de commissie, waarbij deze het reserve-lid kunnen betrekken.
8. Bij afwezigheid van een der leden van de commissie treedt het reserve-lid in zijn functie.

Artikel 21. Algemene vergadering
De algemene vergadering is de hoogste macht in de vereniging. Zij beslist in
laatste instantie over alle zaken de vereniging betreffende.

Artikel 22.
1. Jaarlijks vóór één juli wordt een algemene vergadering gehouden, met dien verstande dat er naar gestreefd wordt deze vóór één maart te doen laten plaatsvinden.
2. In deze vergadering wordt(den):
a. door het bestuur verslag uitgebracht over de toestand van de vereniging in het afgelopen boekjaar;
b. door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan over het beheer der financiën in het afgelopen boekjaar;
c. door de commissie van toezicht rapport uitgebracht omtrent haar bevindingen ten aanzien van het onder b: bedoelde beheer en de verdere gang van zaken der vereniging;
d. de verkiezingen, gehouden voor het bestuur en de commissie van toezicht;
e. de aan de algemene vergadering voorgehouden uitvoering of besluiten betreffende de artikelen uit dit statuut en het huishoudelijk reglement;
f. de door het bestuur of leden ingediende voorstellen behandeld.

Artikel 23
1. Overigens kan de algemene vergadering steeds bijeen geroepen worden als het bestuur dit nodig acht.
3. De algemene vergadering moet door het bestuur worden bijeengeroepen, als de commissie van toezicht of tenminste twintig leden daartoe een schriftelijk verzoek indienen, hetwelk een opgave der te behandelen punten omvat.
4. Voldoet het bestuur binnen zes weken niet aan deze verplichting, dan kunnen de leden, die het verzoek indienden, zelf een vergadering bijeenroepen.
5. Een door de leden zelf bijeengeroepen algemene vergadering wijst haar eigen voorzitter en secretaris der vergadering aan.
6. Wanneer de commissie van toezicht een algemene vergadering bijeenroept, wijst deze voorzitter en secretaris aan.
7. In alle andere gevallen wordt de algemene vergadering voorgezeten door de zittende voorzitter en secretaris.

Artikel 24.
1. Ter vergadering worden besluiten genomen met absolute meerderheid der uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij twintig aanwezige leden schriftelijk stemming verlangen.
3. Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes.
4. Ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

Artikel 25.
1. Voor de verkiezing van personen is de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vereist.
2. Indien er bij de eerste stemming geen volstrekte meerderheid verkregen is, dan heeft een herstemming plaats tussen tweemaal zoveel personen als gekozen moeten worden en bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen.
3. Wordt ook bij deze stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, dan heeft een derde stemming plaats, waarbij een betrekkelijke meerderheid van stemmen beslissend is.
4. Komen tengevolge van een gelijk aantal stemmen meerdere personen in aanmerking, dan heeft tussen deze een herstemming plaats.
5. Bij deze herstemming wordt gekozen bij betrekkelijke meerderheid van stemmen. Staken in dit geval de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 26.
Alle besluiten van de algemene vergadering worden opgetekend in een daartoe bestemd register en ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.

Artikel 27. Geldmiddelen
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. alle andere op wettige wijze verkregen middelen.
2. De baten der vereniging kunnen tijdens het bestaan der vereniging niet worden verdeeld.
3. Teneinde aan de verplichtingen tegenover de ingeschrevenen te kunnen voldoen, wordt een reservefonds gevormd.
4. De wijze van belegging der reserve wordt bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 28. Boekjaar
Het boekjaar der vereniging valt samen met het kalenderjaar.

Artikel 29. Aansprakelijkheid
1. De leden zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor tekorten der vereniging tegenover derden.
2. Bij liquidatie zijn de leden niet persoonlijk aansprakelijk voor de verplichtingen der vereniging tegenover de ingeschrevenen.
3. Tijdens het bestaan der vereniging kunnen de leden, ingevolge artikel 7, lid 3 en 4 van deze statuten, krachtens een besluit van de algemene vergadering tot een hoofdelijke omslag gehouden zijn.

Artikel 30. Huishoudelijk reglement
1. De algemene vergadering is verplicht een huishoudelijk reglement vast te stellen.
2. Dit reglement mag geen bepalingen omvatten, die in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 31. Wijziging der statuten
1. In deze statuten kan geen wijziging worden gebracht, indien niet bij de oproeping voor de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot wijziging der statuten zal worden behandeld.
2. Voorstellen tot wijziging kunnen uitgaan van het bestuur of van tenminste twintig leden.
3. Wijzigingen kunnen alleen geschieden indien bij stemming drie/vierde der aanwezige leden zich er vóór verklaart.

Artikel 32. Ontbinding
1. Tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden overgegaan, indien bij de oproeping voor de algemene vergadering is medegedeeld, dat aldaar een voorstel tot ontbinding zal worden behandeld.
2. Tot ontbinding kan alleen worden besloten, indien tenminste drie/vierde der aanwezige leden zich er vóór verklaart.
3. Het ontbindingsbesluit wijst de personen aan, die met de liquidatie worden belast.
4. De algemene vergadering bepaalt op welke wijze over een eventueel batig saldo zal worden beschikt.

Artikel 33. Slotbepalingen
1. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
2. In geschillen tussen de vereniging en haar leden over de uitlegging en toepassing der statuten beslist de algemene vergadering.
3. In andere geschillen tussen de vereniging en haar leden wordt beslist door drie scheidslieden, die als rechtschapen personen naar billijkheid zullen oordelen.

WAARVAN AKTE is verleden te Klazienaveen op 22 september 2008.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris, om zestien uur en vijf en veertig minuten.

(Volgt ondertekening door alle 7 bestuurleden en de notaris Mr. S. Fissering)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

van de begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer” te Zwartemeer e.o., handelend onder de naam “Uitvaartverzorging Zwartemeer”, opgericht 3 maart 1925 – gewijzigd bij besluit van de algemene vergaderingen van 5 februari 1949, 12 maart 1957, 6 februari 1990 en 19 februari 2008

Artikel 1. Van het lidmaatschap
Alvorens iemand als lid tot de vereniging wordt toegelaten, onderzoekt het bestuur of hij/zij aan de voorwaarden, welke in de statuten voor het verkrijgen van het lidmaatschap zijn gesteld, voldoet.
Artikel 2.
1. Muteert het gezin, dan dient hiervan terstond kennis gegeven te worden aan de ledenadministrateur of secretaris.
2. Onder huisgenoten worden verstaan: Alle in gezinsverband samenwonende leden van het gezin waartoe gerekend kunnen worden: vader, moeder, al of niet gehuwd of duurzaam samenlevend, gezamenlijke kinderen, kinderen van de vader, kinderen van de moeder, adoptie- en pleegkinderen voor zover de kinderen de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt.
3. Gezinsleden die niet als zodanig als lid staan ingeschreven in het register van de vereniging kunnen geen aanspraak maken op de verzorging en vergoedingen van de vereniging.

Artikel 3.
1. Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon, die zich als lid aanmeld, te weigeren, behoudens beroep op de algemene ledenvergadering.
2. Aan toelating van personen boven de 60 jaar kan het bestuur, ingevolge artikel 5, lid 2. der statuten, bijzondere voorwaarden verbinden.

Artikel 4. Verplichting der leden
Bij toetreding betalen de leden een door het bestuur vastgestelde bijdrage voor administratiekosten.

Artikel 5.
Het beginsel van de contributieheffing bedoeld in artikel 7, lid 1 en 2 der statuten, is als volgt:
De contributies worden op voorstel van het bestuur vastgesteld op de algemene vergadering en worden zoveel mogelijk geheven in gelijke termijnen.
Artikel 6.
Bij overlijden van een lid of mede-ingeschrevene geven de nabestaanden daarvan onmiddellijk kennis aan de uitvaartleider, die de gehele verdere organisatie van de uitvaart uitvoert, waartoe onder anderen de volgende activiteiten kunnen behoren: (vrvv = geheel of deels voor rekening van vereniging)
– Het verzorgen en regelen van de uitvaart- of crematieceremonie (vrvv)
– De laatste verzorging van de overledene (afleggen; verkleden en kisten) (vrvv)
– Het vervullen van de nodige formaliteiten (vrvv)
– Opbaring in de aula (vrvv)
– Gebruik van een koelinstallatie (vrvv)
– Vervoer van de overledene (vrvv)
– Dragers (vrvv)
– Geluidsinstallatie op begraafplaats (vrvv)
– Tafeldienen (koffietafel) (vrvv)
– Een ‘standaard’ uitvaartkist of speciale uitvoering
– Condoleancebezoek
– Volgauto’s
– Muziek, sprekers, etc.
– Rouwdrukwerk, -brieven en advertenties
– Dankbetuigingen
– Rouw- en dankbetuigingen advertenties
– Bloemstukken, Rouwkransen of decoraties
– Urnen
– Bewijs van overlijden
– Condoleanceregister (vrvv)
– Professionele hulp bij rouwverwerking
– Grafbedekkingen, Urnenplaquettes
– Enz.

Artikel 7. Rechten van de leden
1. Ingevolge het bepaalde bij artikel 3, sub b der statuten, hebben de leden het recht, zowel voor zich als voor hun mede-ingeschreven huisgenoten, door en voor rekening van de vereniging in geval van overlijden de volgende begrafenis of crematie te ontvangen:
a. Levenloos geboren: Uitvaartleider het vervullen van de nodige formaliteiten (exclusief leges);
b. Voor personen van levend geboren tot en met 8 dagen: rouwauto, uitvaartleider, 1 drager, het vervullen van de nodige formaliteiten (exclusief leges).
c. Voor personen van 9 dagen tot 10 jaar: Tenminste 2 dragers, lijkwagen, uitvaartleider, afleggen met lijkwade, tafeldienen bij de begrafenis, het vervullen van de nodige formaliteiten (exclusief leges).
d. Voor personen van 10 jaar en ouder: Lijkwagen, uitvaartleider, tenminste 4 dragers, afleggen met lijkwade, tafeldienen bij de begrafenis, het vervullen van de nodige formaliteiten (exclusief leges).
2. Naast de onder 1 vermelde verzorging wordt een pakket afhankelijk bedrag in mindering gebracht op de rekening.
3. De algemene vergadering is bevoegd wijziging in deze voorzieningen aan te brengen.

Artikel 8. Transport
1. Indien een lid of mede-ingeschrevene, woonachtig te Zwartemeer, Klazienaveen en omstreken, doch buiten deze plaatsen overlijdt en begrafenis of crematie in of in de directe nabijheid van een van deze woonplaatsen gewenst wordt, zijn de kosten van het transport binnen Nederland voor rekening van de vereniging.
2. Voor transporten in het buitenland zijn de kosten van het transport tot een afstand van 50 km hemelsbreed gerekend vanaf de grensovergang Zwartemeer/Hebelermeer voor rekening van de vereniging. (De repatriëring van een stoffelijk overschot is in de regel voorzien in een reisverzekering.)

Artikel 9. Van het bestuur
1. Voor elke vacature in het bestuur moet door de zittende bestuursleden gezamenlijk tenminste één kandidaat worden gesteld. Deze kandidatuur wordt bij oproep voor de algemene vergadering aan de leden medegedeeld.
2. Tot één dag voor aanvang van de algemene vergadering kunnen door de leden kandidaten worden gesteld, mits de kandidaatstelling schriftelijk geschiedt, bij de secretaris wordt ingediend en door tenminste vijf leden is ondertekend.

Artikel 10.
1. Bestuursleden mogen nog elkander, nog één der leden van de commissie van toezicht, in bloed- of aanverwantschap tot in de tweede graad verwant zijn.
2. Leden of functionarissen van concurrente verenigingen of organisaties der vereniging kunnen geen lid van het bestuur zijn.

Artikel 11.
Aan leden van het bestuur kan een redelijke vergoeding toegekend worden, die een passende waardering is voor de te dragen aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de te plegen persoonlijke en/of materiële inspanningen.

Artikel 12.
1. De voorzitter:
a. Onverminderd elders aan hem toegekende bevoegdheden en opgelegde verplichtingen, leidt de voorzitter de vergaderingen van het bestuur en de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen.
b. Hij tekent met de secretaris de officiële stukken.
c. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede voorzitter.
2. De Secretaris:
a. Onverminderd elders hem toegekende bevoegdheden en verplichtingen, voert de secretaris de briefwisseling der vereniging, stelt de notulen op van de bestuursvergaderingen en het verslag van de algemene vergadering, tenzij de statuten anders bepalen, houdt hij het archief van de vereniging bij, en zorgt voor tijdige oproeping (ten minste 8 dagen voor aanvang van de vergadering) voor bestuurs- en ledenvergadering, onder vermelding van de agenda.
b. Hij tekent met de voorzitter de officiële stukken.
c. Bij afwezigheid wordt hij vervangen door de tweede secretaris.
d. Een deel van de werkzaamheden van de secretaris kunnen door het bestuur worden uitbesteed aan een derde.
3. De penningmeester:
a. De penningmeester beheert de geldmiddelen, voert de financiële administratie, zorgt voor tijdige incasso der contributies en bijdragen ineens. Hij heeft de onmiddellijke leiding van de begrafenis of crematie verzorging en maakt jaarlijks het financiële verslag.
b. Voor incasso der gelden wordt hij indien nodig bijgestaan door het bestuur.
c. Een deel van de werkzaamheden van de penningmeester kunnen door het bestuur worden uitbesteed aan een derde.
4. De ledenadministrateur:
a. De ledenadministrateur voert de ledenadministratie.
b. Mutaties en nieuwe leden dienen terstond in de ledenadministratie te worden verwerkt.
c. Na verwerking van de mutaties wordt de penningmeester direct geïnformeerd, teneinde de verschuldigde contributies te kunnen innen.
5. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het Dagelijks Bestuur van de vereniging.

Artikel 13.
Voor het bestuur bestemde stukken moeten door de leden en derden bij de secretaris worden ingediend of aan hem worden toegezonden.

Artikel 14. Roerende en onroerende zaken
1. Het bestuur zorgt, dat alle roerende en onroerende goederen van de vereniging in een behoorlijke staat van onderhoud verkeren, en direct beschikbaar zijn voor het gebruik.
2. Het bestuur zorgt, dat alle roerende en onroerende goederen van de vereniging, voor zover normaliter gebruikelijk, behoorlijk tegen brand en tegen andere gevaren zijn verzekerd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid.
Onder de aansprakelijkheid van de bestuursleden, bedoeld in artikel 18 der statuten, beslist de algemene vergadering.

Artikel 16. Van het personeel.
Het bestuur is bevoegd de uitvaartleider/ster, zo deze geen bestuurslid is, tot zijn vergadering toe te laten.
Hij/zij heeft daar een adviserende stem.
Tot het personeel kunnen behoren:
a. De uitvaartleider/ster
b. Beheerder/ster van de Aula
c. De afleggers/sters
d. De dragers/sters
e. De koffieschenkers/sters

Artikel 17.
Het personeel vergadert tenminste 1 keer per jaar met het bestuur.

Artikel 18. Uitvaartleider
De uitvaartleider/ster zal buiten zijn dienstverband om, geen begrafenissen of crematies verzorgen of verzekeringen afsluiten, zonder de goedkeuring van het bestuur.

Artikel 19. De kascontrolecommissie
Het bepaalde bij artikel 10 van dit reglement is van overeenkomstige toepassing op deze controlecommissie.

Artikel 20.
1. De kascontrolecommissie is verplicht tenminste eens per jaar de boekhouding der vereniging na te gaan en haar kas op te nemen.
2. Zij heeft, na dit voornemen kenbaar te hebben gemaakt aan het Dagelijks Bestuur der vereniging, ten alle tijde het recht om de boekhouding der vereniging na te gaan en haar kas op te nemen, de waarden der vereniging, andere bescheiden en de boeken te controleren.
3. Van elke controlehandeling zullen zij, door wie de controle wordt uitgeoefend, door hun handtekening blijk geven en van hun bevindingen terstond rapporteren aan het bestuur.
4. De bestuursleden en het personeel zijn verplicht alle inlichtingen te geven, die door de kascontrolecommissie worden verlangd en de bezittingen, eigendommen, rechten en verplichtingen van de vereniging voor te leggen.
5. De kascontrolecommissie doet in de algemene vergadering verslag van hun bevindingen.
6. De kascontrolecommissie kan de algemene vergadering voorstellen de penningmeester decharge te verlenen betreffende het gecontroleerde boekjaar.
7. De kascontrolecommissie kan de algemene vergadering voorstellen een accountantsrapport te doen laten opmaken over de gevoerde boekhoudingen van maximaal de afgelopen 5 boekjaren.

Artikel 21. Van de algemene vergadering
Tijdstip, plaats en agenda van de algemene vergadering moeten tenminste acht dagen voor de datum der vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht.

Artikel 22.
Hij die krachtens de statuten als voorzitter van de algemene vergadering optreedt, heeft de leiding der vergadering, handhaaft daar de orde en is bevoegd het woord over bepaalde onderwerpen aan sprekers, die bij de behandeling daarvan reeds tweemaal het woord hebben gevoerd, verder te onthouden. Zij, die zich aan de verstoring der orde schuldig maken, wordt het recht ontzegd verder aan de bespreking deel te nemen en kunnen zo nodig uit de vergadering worden verwijderd. De voorzitter kan de vergadering zo nodig schorsen en verdagen.

Artikel 23.
1. In de algemene vergadering wordt over elk voorstel en elke vacature afzonderlijk gestemd.
2. Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteken.
3. Schriftelijke stemming geschiedt op door of namens de voorzitter der vergadering verstrekte ongemerkte briefjes.
4. Voor de toepassing van artikel 24, lid 4 der statuten, gelden bij schriftelijke stemming als ongeldig uitgebrachte stemmen:
a. Stembriefjes, waarop bij verkiezingen andere namen voorkomen dan die der gestelde kandidaat/en;
b. Waarop bij verkiezingen meer dan één naam voorkomt;
c. Omtrent welker inhoud ernstige twijfel en/of onduidelijkheid bestaat.
Artikel 24.
Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter der algemene vergadering een stembureau aan; bestaande uit drie der ter vergadering aanwezige leden, die geen lid zijn van het bestuur of van de controlecommissie en die niet als kandidaat of anderszins belanghebbende bij de uitslag der stemming zijn.

Artikel 25. Van de geldmiddelen
1. Het bestuur is gerechtigd deskundig advies in te winnen inzake de te vormen reserves en de noodzakelijke hoogte van de contributies om die reserves op het vereiste peil te kunnen houden.
2. Betreffende de wijze van belegging kan het bestuur deskundig advies inwinnen, alvorens aan de algemene vergadering voorstellen te doen tot belegging.

Artikel 26. Van de slotbepalingen
1. De in artikel 33 der statuten bedoelde commissie van arbitrage bestaat uit drie leden, waarvan elke partij er één benoemd. De aldus benoemden, wijzen gezamenlijk de derde aan, die als voorzitter fungeert.
2. Blijft één der partijen in gebreke met het doen van deze benoeming, dan zal zij op verzoek van de andere partij geschieden door een rechtskundig beëdigd persoon.
3. De commissie van arbitrage bepaalt zelf de wijze van behandeling van het geschil.
Artikel 27.
1. In alle gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement en de Statuten niet voorziet beslist het bestuur.
2. Wanneer onvoorziene omstandigheden de actuele uitvoering van handelingen namens de vereniging in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement, beslist het bestuur en doet hiervan in de eerstvolgende algemene vergadering verslag en doet, indien gewenst/noodzakelijk, een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement.

Aldus vastgesteld op de algemene vergadering van 19 februari 2008

BESTUUR per 19 februari 2008:
J.H. Wittendorp, voorzitter
H.T. Langen, secretaris
N. Schiphouwer, penningmeester
G. Falke, ledenadministrateur
H. Veltrop, beheerder aula
J.H. Gerth, lid
H. Kramer, lid

statuten 2009