Jaarvergadering 2023

UITNODIGING

 

U wordt uitgenodigd aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering van deze verenigingen die zal worden gehouden op maandag, 13 maart 2023 in Uitvaartcentrum Zwartemeer, De Hemen 14, Zwartemeer.

De vergadering begint om 20:00 uur.

Naast de gebruikelijke agendapunten deelt het bestuur u mee dat regulier aftredend is de heer  N. Schiphouwer en H.H. Kramer. De heer Schiphouwer stelt zich herkiesbaar voor een volgende zittingsperiode. De heer Kramer treedt af.

Nieuwe kandidaten kunnen zich tot één dag voor de algemene ledenvergadering schriftelijk aanmelden bij de secretaris.

Het bestuur zoekt dringend nieuwe bestuursleden.

Voor een overzicht van de agenda voor deze ledenvergadering verwijzen wij u naar de achterzijde van deze uitnodiging.

Wat doet Uitvaartverzorging Zwartemeer:

 Verzorging:

De vereniging heeft ten doel de nabestaanden van een overledene bij te staan, behulpzaam te zijn en te adviseren bij alle activiteiten verband houdend met het overlijden. Zij draagt zorg voor een volledige uitvoering van een begrafenis of crematie. De vereniging verleent haar diensten met deskundig personeel en zonder winstoogmerk.

Vergoeding:

De vereniging vergoedt de kosten voor:

–     opbaring in eigen rouwkamer

–     alle ritten van de rouwauto

–     ophalen stoffelijk overschot van elk verblijfadres binnen Nederland en binnen een afstand van 50 kilometer gerekend vanaf grensovergang Zwartemeer/Schöninghsdorf

–     2 koffieschenkers(sters)

–     uitvaartleider, afleggers(sters) en dragers

–     condoleance register van vereniging bij opbaring in Aula

–     Mobiele geluidsinstallatie begraafplaats

–   de vereniging verstrekt een vergoeding voor de kosten van een overlijden in een ziekenhuis

Uitkering:

De Uitvaart vereniging verstrekt een korting op de nota voor overige kosten ter hoogte van:

–  Voor alle pakketten leden tot 18 jaar € 1200,00 uitgezonderd kindje tot 1 jaar, hiervoor bedraagt de korting € 380,00

–     Voor overige leden met pakket: standaard                     €   1200,00

plus                             €   2000,00

extra                            €   3500,00

  • Buurtschap Helpt Elkander verstrekt een uitkering van 900 euro

Meer informatie over de begrafenisvereniging is te vinden op onze WEB-site: www.uvvz.nl

Contributies Buurtschap Helpt Elkander:

De contributie voor het jaar 2023 is.

Gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar   € 30,00

Alleenstaanden van 18 tot 25 jaar         € 15,00

Contributies Uitvaartverzorging Zwartemeer:

De contributie voor het jaar 2023 is.

Standaard pakket:      gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar       €    86,00

alleenstaande                                                €    43,00

Plus pakket:               gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar*1      €    116,00

alleenstaande incl. kinderen tot 18 jaar*1     €    58,00

Extra pakket:              gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar*1     €    210,00

alleenstaande incl. kinderen tot 18 jaar*1     €    105,00

*1 Kinderen vallen onder het standaard pakket

 Agenda ledenvergadering Buurtschap Helpt Elkanderr

 

Datum:           maandag 13 maart 2023

                        Plaats:            Uitvaartcentrum Zwartemeer

                        Aanvang:       20:00 uur

01        opening

02        mededelingen en ingekomen stukken

03        notulen van de ledenvergadering van 13 juni 2022

04        jaaroverzicht 2022 / begroting 2023

05        verslag kascommissie

 06        decharge verlening voor gevoerd beleid over  2022

07        bestuursverkiezing

08        rondvraag

09        sluiting.

   

Agenda ledenvergadering Uitvaartverzorging Zwartemeer

01        opening

02        mededelingen en ingekomen stukken

03        notulen van de ledenvergadering van 13 juni 2022

04        jaaroverzicht 2022 / begroting 2023

05        verslag kascommissie

06        aanpassing contributie per 1 januari 2023

07        decharge verlening voor gevoerd beleid over jaar 2022

08        verkiezing kascontrole commissie:

09        bestuursverkiezing

10        Presentatie verbouwplannen Kapel

11        rondvraag

12        sluiting 22.00 uur.