Informatie over Jaarvergadering 2022

Geachte leden,

Door de Covid19 lockdown maatregelen kunnen we u dit jaar geen uitnodiging voor een Algemene Ledenvergadering sturen, omdat bijeenkomsten als een ledenvergaderingen niet zijn toegestaan. Ook is het niet mogelijk om kascontroles uit te voeren. De vereniging heeft besloten dat we de komende Algemene Ledenvergadering gaan verplaatsen naar een later tijdstip wanneer het weer mogelijk is om dit verantwoord te doen. Wij verwachten dat dit eind juni 2022 misschien mogelijk is.

Uitvaartverzorging Zwartemeer heeft ook dit jaar weer duidelijk gemerkt dat er een Covid 19 crisis is. Afgelopen jaar zijn 62 leden van ons overleden waarvan ± 6 aan corona (van iedere overledene is niet precies bekend waardoor deze is overleden). We sluiten het jaar af met een verlies van bijna € 20.000,– Het totaal aantal overledenen heeft dit verlies voornamelijk veroorzaakt. Aangezien de Covid 19 crisis ook in 2022 nog steeds aanwezig zal zijn hebben we een kleine aanpassing gedaan van het vergoedingen beleid. Leden van de vereniging kunnen nog steeds gebruik maken van een gratis opbaring, alleen het aantal bezoeken is beperkt tot 1x gratis voor bijvoorbeeld de condoleance avond. Alle andere extra bezoeken zullen ten laste worden gebracht van de nota (40 Euro per extra bezoek). Tevens is een gratis vereniging condoleance register alleen nog te verkrijgen bij opbaring in de Aula van de vereniging.(deze is ook alleen daar te verkrijgen). Door deze aanpassing hoeven we de jaarpremie niet te verhogen omdat deze aanpassing een besparing oplevert die gelijk staat met een premie verhoging van ruim 4%. Hierdoor is een premieverhoging nu niet noodzakelijk.

Buurtschap Helpt Elkander Afgelopen jaar zijn er 46 leden overleden, desondanks hebben we het jaar kunnen afsluiten met een positief saldo van € 1765,18. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het beleggingsresultaat van de Rabo certificaten.

Uitvaartcentrum Zwartemeer.
Het uitvaartcentrum heeft het jaar positief afgesloten met een positief saldo van ruim € 3951,53 op de exploitatie. Het totaal aantal opbaringen in ons uitvaartcentrum over 2021 waren 50.
Uiteraard heeft de Covid 19 crisis ook gevolgen voor het uitvaartcentrum. De horeca omzet en verhuur van het zalen gedeelte van het centrum is zo’n 50 % minder t.o.v. 2019. Het omzetverlies op de horeca heeft veel effect op het huidige exploitatie resultaat.

Voorlopig zullen alle door ons te verzorgen uitvaarten worden uitgevoerd met in achtneming van alle door de Rijksoverheid aangegeven maatregelen. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/bijzondere-gelegenheden/uitvaarten

Het bestuur van Uitvaartverzorging Zwartemeer
Het bestuur van Buurtschap Helpt Elkander

Wat doet Uitvaartverzorging Zwartemeer:

Verzorging:
De vereniging heeft ten doel de nabestaanden van een overledene bij te staan, behulpzaam te zijn en te adviseren bij alle activiteiten verband houdend met het overlijden. Zij draagt zorg voor een volledige uitvoering van een begrafenis of crematie. De vereniging verleent haar diensten met deskundig personeel en zonder winstoogmerk.

Vergoeding (natura):
De vereniging vergoedt de kosten voor:
– opbaring in eigen Uitvaartcentrum Zwartemeer incl. 1 gratis bezoek
– alle ritten van de rouwauto
– ophalen stoffelijk overschot van elk verblijfadres binnen Nederland en binnen een afstand van 50 kilometer gerekend vanaf grensovergang Zwartemeer/Schöninghsdorf
– 2 koffieschenkers(sters)
– uitvaartleider, afleggers(sters) en dragers
– condoleance register van de vereniging bij opbaring in eigen Aula.
– mobiele geluidsinstallatie begraafplaats
– de vereniging verstrekt een vergoeding voor de kosten van een overlijden in een ziekenhuis

Uitkering:
De Uitvaartvereniging verstrekt een korting op de nota voor overige kosten ter hoogte van:
– Leden tot 18 jaar € 1200,00 uitgezonderd kindje tot 1 jaar, hiervoor bedraagt de
korting € 380,00
– Voor overige leden met pakket: standaard € 1200,–
plus € 2000,–
extra € 3500,–
– Buurtschap Helpt Elkander verstrekt een uitkering van € 900,–

Meer informatie over de begrafenisvereniging is te vinden op: www.uvvz.nl

Contributies Uitvaartverzorging Zwartemeer:
De contributie voor het jaar 2022 is.
Standaard pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 80,–
Alleenstaande € 40,–
Plus pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 106,–
alleenstaande € 53,–
Extra pakket: gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 210,–
alleenstaande € 105,–

Contributies Buurtschap Helpt Elkander:
De contributie voor het jaar 2022 is.
Gezinsverband incl. kinderen tot 18 jaar € 30,00
Alleenstaanden van 18 tot 25 jaar € 15,00

Het bestuur:
J.H. Wittendorp: voorzitter 0591 390445
H.H. Kramer: secretaris 0591 315211                         W. Schimmel: lid
N. Schiphouwer: penningmeester. 0591 317341       J.H. Gerth: lid
G. Falke: ledenadministratie 06 53680952               B. Kuipers-Veenstra:lid

Uitvaartleider 0524 515899 of 0800 0242526 (beide nrs. zijn dag en nacht bereikbaar)
Bij verhuizing wordt u dringend verzocht uw nieuwe adres door te geven aan de ledenadministrateur.
Ook de geboorte van een kind moet u bij hem aanmelden. U kunt hiervoor het bijgevoegd mutatie formulier gebruiken. Vul het formulier volledig in en stuur deze op naar: Ledenadministratie, t.a.v. de heer G. Falke, Klepel 145, 7811 KT Emmen. (voldoende frankeren) Voor eventuele vragen is hij telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 18.00 en 19.00 uur. Wijzigingen zijn ook door te geven via: www.uvvz.nl