Huishoudelijk Reglement Buurtschap “Helpt Elkander Zwartemeer”

BUURTSCHAP HELPT ELKANDER ZWARTEMEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering gehouden op ….. 2017.

LIDMAATSCHAP

Artikel 1. Van het lidmaatschap

Alvorens iemand als lid van de vereniging wordt toegelaten, onderzoekt het bestuur of hij/zij voldoet aan de voorwaarden welke in de statuten aan het verkrijgen van het lidmaatschap zijn gesteld.

Artikel 2. Mutaties lidmaatschap

Muteert het gezin dan dient de ledenadministrateur of de secretaris van de vereniging hiervan per omgaande in kennis te worden gesteld.

Artikel 3. Huisgenoten

Onder huisgenoten worden verstaan : Alle in gezinsverband samenwonende leden van het gezin, waartoe gerekend kunnen worden: vader, moeder, al of niet gehuwd of duurzaam samenlevend, gezamenlijke kinderen, kinderen van de vader, kinderen van de moeder, adoptie- en pleegkinderen, voor zover kinderen de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt.

Gezinsleden die niet als zodanig als lid staan ingeschreven in het ledenregister van de vereniging kunnen geen aanspraak maken op de vergoeding van de vereniging.

Artikel 4. Voorbehouden lidmaatschap

Het bestuur is bevoegd de toelating van een persoon die zich als lid aanmeld te weigeren, behoudens beroep daartegen op de algemene ledenvergadering .

Aan de toelating van personen boven de 60 jaar kan het bestuur bijzondere voorwaarden verbinden.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 5. Administratiekosten

Bij toetreding zijn de leden een door het bestuur vastgestelde bijdrage voor administratiekosten verschuldigd.

 Artikel 6. Contributie

De contributie wordt jaarlijks op voorstel van het bestuur vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

De contributie is verschuldigd in één termijn. In overleg met de vereniging kan betaling in gelijke termijnen geschieden.

Artikel 7. Bericht van overlijden

Bij overlijden van een lid of mede- ingeschrevene geven de nabestaanden of hun wettelijke vertegenwoordigers daarvan onmiddellijk kennis aan de vereniging.

Artikel 8. Uitkering bij overlijden

Op grond van artikel 2, lid 1 van de statuten, hebben de leden recht op, zowel voor zich als voor hun mede- ingeschreven huisgenoten, een door en voor rekening van de vereniging in de algemene leden vergadering vastgestelde vergoeding bij overlijden.

De uitkering bij overlijden wordt via de penningmeester in eerste aanleg verrekend met de openstaande rekening in verband met het overlijden en voor het meerdere uitgekeerd aan de bevoegde nabestaanden.

De penningmeester is bevoegd om de nabestaanden een notarieel document te vragen waaruit blijkt dat zij bevoegd zijn om deze uitkering te mogen aanvaarden.

De algemene vergadering is bevoegd om de uitkering bij overlijden te wijzigen.

 BESTUUR

Artikel 9. Vacature bestuur

Voor elke vacature in het bestuur dient door de zittende bestuursleden zoveel mogelijk tenminste één kandidaat worden gesteld. Deze kandidatuur wordt bij oproep voor de algemene ledenvergadering aan de leden medegedeeld.

Tot één dag voor de aanvang van de algemene vergadering kunnen door leden kandidaten worden gesteld, mits de kandidaatstelling schriftelijk geschiedt, bij de secretaris wordt ingediend en door ten minste vijf leden is ondertekend.

De benoeming van de bestuursleden is gereld in artikel 8 van de statuten van de vereniging.

Artikel 10. Verwantschap bestuursleden

Bestuursleden mogen nog elkander , nog één van de leden van de commissie van toezicht, in bloed- of aanverwantschap tot in de tweede graad verwant zijn, behoudens goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Artikel 11. Vergoeding bestuursleden

Aan de leden van het bestuur of een aangewezen deel daarvan, kan een redelijke vergoeding worden toegekend, die een passende waardering is voor de te dragen aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en de te plegen persoonlijke en of materiële inspanningen.

 TAKEN BESTUURSLEDEN

Artikel 12, lid a. De Voorzitter

Onverminderd elders aan hem toegekende bevoegdheden en opgelegde verplichtingen, leidt de voorzitter de vergaderingen van het bestuur en de algemene ledenvergadering, tenzij de statuten anders bepalen.

De voorzitter tekent tezamen met de secretaris de officiële stukken.

Artikel 12, lid b. De Secretaris

Onverminderd elders aan hem toegekende bevoegdheden en verplichtingen, voert de secretaris de briefwisseling al dan niet digitaal van de vereniging , stelt de notulen op van de bestuursvergaderingen en het verslag van de algemene ledenvergadering, tenzij de statuten anders bepalen,voorts houdt hij het archief van de vereniging bij en zorgt voor een tijdige oproeping ( ten minste acht dagen voor de aanvang van de vergadering ) voor de bestuurs- en ledenvergaderingen, onder vermelding van een agenda.

Hij tekent tezamen met de voorzitter de officiële stukken. Een deel van de taken van de secretaris kunnen met instemming van het bestuur worden uitbesteed aan een derde.

Artikel 12, lid c. De Penningmeester

De penningmeester beheert de geldmiddelen , voert de financiële administratie en zorgt voor een tijdige incasso van de contributies en bijdragen. Tijdens de algemene ledenvergadering overlegt hij het financieel jaaroverzicht van het afgelopen jaar en stelt bovendien de begroting op.

De penningmeester kan zich bij het innen van de contributies en bijdragen laten bijstaan door andere leden van het bestuur.

Een deel van de werkzaamheden van de penningmeester kunnen door het bestuur aan een derde worden uitbesteed.

Artikel 12, lid d. De ledenadministrateur

De ledenadministrateur voert de ledenadministratie.

Mutaties en nieuwe leden dienen terstond in de ledenadministratie te worden verwerkt.

Na verwerking van de mutaties wordt de penningmeester direct geïnformeerd, teneinde de verschuldigde contributies en bijdragen te kunnen innen.

Eventuele klachten van de leden worden onverwijld doorgegeven aan de voorzitter.

Artikel 13. Vertegenwoordiging

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur van de vereniging.

Voor het bestuur bestemde stukken moeten door de leden en derden worden ingediend bij de secretaris of aan hem worden toegezonden.

 Artikel 14. Roerende zaken

Het bestuur zorgt dat alle roerende goederen van de vereniging in behoorlijke staat van onderhoud verkeren en direct beschikbaar zijn voor gebruik.

Door de secretaris wordt een inventarislijst opgesteld.

Artikel 15. De kascontrolecommissie

De door de ledenvergadering aangestelde kascontrolecommissie is verplicht om eens per jaar de boekhouding van de vereniging te controleren.

Zij heeft, na dit voornemen te hebben kenbaar gemaakt aan het dadelijks bestuur, te allen tijde het recht om de boekhouding van de vereniging na te gaan en haar kas en banktegoeden op te nemen.

Van elke controlehandeling zullen zij, door wie de controle wordt uitgeoefend, door hun handtekening blijk geven van hun bevindingen en terstond rapporteren aan het bestuur.

De bestuursleden zijn verplicht alle inlichtingen te geven die door de kascontrolecommissie worden verlangd .

De kascontrolecommissie doet in de algemene ledenvergadering verslag van hun bevindingen.

De kascontrolecommissie kan de algemene vergadering voorstellen om een accountantsrapport te laten opmaken over de boekhoudingen van maximaal de afgelopen vijf boekjaren.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Oproep algemene ledenvergadering

Het tijstip, plaats en agenda van de algemene ledenvergadering moeten tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering ter kennis van de leden zijn gebracht.

Artikel 17. Reglement van orde van de algemene ledenvergadering

Hij die krachtens de statuten als voorzitter van de algemene ledenvergadering optreedt, heeft de leiding van de vergadering, handhaaft daar de orde en is bevoegd het woord over bepaalde onderwerpen aan sprekers , die bij de behandeling daarvan reeds tweemaal het woord hebben gevoerd, verder te onthouden.

Zij die zich aan de verstoring der orde schuldig maken, wordt het recht ontzegd verder aan de bespreking deel te nemen en kunnen zo nodig uit de vergadering worden verwijderd.

De voorzitter kan de vergadering zo nodig schorsen en verdagen.

 Artikel 18. Stemmen tijdens de algemene ledenvergadering

In de algemene ledenvergadering wordt over elk voorstel en elke vacature afzonderlijk gestemd.

Mondelinge stemming geschiedt bij handopsteken.

Schriftelijke stemming geschiedt op door of namens de voorzitter van de vergadering verstrekte ongemerkte briefjes.

Als ongeldig uitgebrachte schriftelijke stemmen worden aangemerkt; stembriefjes waarop bij verkiezingen andere namen voorkomen dan die der gestelde kandidaten, stembriefjes   waarop bij verkiezingen meer dan één naam voorkomt en om stembriefjes waarover de inhoud twijfel en of onduidelijkheid bestaat.

Artikel 19. Stembureau

Indien schriftelijk wordt gestemd, wijst de voorzitter van de algemene ledenvergadering een stembureau aan; bestaande uit drie in de vergadering aanwezige leden, die geen lid zijn van het bestuur of van de kascontrolecommissie en die niet als kandidaat of anderszins belanghebbende bij de uitslag van de stemming zijn.

BELEGGEN VAN VERMOGEN

Artikel 20. Geldmiddelen

Het bestuur is gerechtigd om deskundig advies in te winnen inzake de te vormen reserves en de noodzakelijke hoogte van de contributies om de reserves op het vereiste peil te kunnen houden.

Betreffende de wijze van belegging kan het bestuur deskundig advies in winnen, alvorens aan de algemene vergadering voorstellen te doen tot belegging.

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Artikel 20. Slotbepalingen

In alle gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement en de Statuten niet voorzien beslist het bestuur.

Wanneer onvoorziene omstandigheden de actuele uitvoering van handelingen namens de vereniging in strijd zijn met het Huishoudelijk Reglement, beslist het bestuur en doet hiervan in de eerstvolgende algemene vergadering verslag en doet , indien gewenst/noodzakelijk , een voorstel tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement.

Aldus vastgesteld op de algemene ledenvergadering van ……………………..2017.

Namens het bestuur:

J.H.Wittendorp, voorzitter

H.Kramer, secretaris

N.Schiphouwer , penningmeester

G.Falke, ledenadministrateur

H.Veltrop, lid

J.H.Gerth, lid

L.Engels, lid

R.van der Weide, lid

W.Schimmel, lid