d. Belangrijke gegevens voor nabestaanden of executeur

Naast het organiseren en verzorgen van de uitvaart van een overledene, wat in de regel voor het over grote deel door een uitvaartverzorger zoals Uitvaartverzorging Zwartemeer, wordt verzorgd, zijn er vele zaken die de directe aandacht vragen van de nabestaanden of de executeur. Hieronder staan de meest voorkomende en belangrijkste zaken vermeld. Voor eventuele vragen kunt u bij de notaris, de gemeente of de uitvaartverzorgende terecht.

1. Verklaring van overlijden
Een arts dient een verklaring van overlijden op te stellen, nodig voor de aangifte bij de burgerlijke stand.

2. Testament of codicil
Probeer na te gaan of er een testament of codicil is. Met name het donorcodicil is belangrijk in deze fase.

3. Aangifte van overlijden
Van het overlijden moet aangifte worden gedaan bij de afdeling Bevolking van het gemeentehuis in de plaats van overlijden. De uittreksels uit het overlijdensregister zijn daar aan te vragen.
Meestal zal dit echter door de uitvaartverzorger worden gedaan.
Deze uittreksels zijn nodig voor onder meer het verkrijgen van een verklaring van erfrecht, het aanvragen van pensioen inzake de ANW (weduw(e)pensioen), het verkrijgen van verzekeringsgeld etc.

4. Blokkering bank en/of girorekeningen
Indien de rekeningen bij bank of giro geblokkeerd zijn en er onvoldoende contant geld beschikbaar is om allerlei kosten te kunnen dekken, kan bij de notaris een verklaring van erfrecht worden aangevraagd. Dit is een verklaring van de notaris waarin staat wie de erfgenamen zijn en wie gerechtigd is of zijn om over de erfenis te beschikken. Men moet dan meenemen: bewijs van overlijden, het trouwboekje, eventuele akte van huwelijkse voorwaarden, testament en de namen en adressen van alle kinderen. Geef alle (vermoedelijke) erfgenamen de gelegenheid om mee naar de notaris te gaan.

5. Tenaamstellingen
Tenaamstelling van spaarbankboekjes, giro- en/of bankrekening c.q. beleggingsrekening die op naam van de overledene of op
beider naam staan, dient te worden gewijzigd. Bij opheffing van een bovenvermelde rekening moet een uittreksel uit het overlijdensregister of een verklaring van erfrecht worden overlegd.

6. Nabetalingen salaris of uitkeringen
De werkgever en of uitkeringsinstantie betaalt nog enkele maanden salaris of uitkering uit. Denk in dit verband aan eventuele geblokkeerde bank- en girorekeningen waarvan dan geen geld kan worden opgenomen. De werkgever kan in dat geval het geld op een andere rekening storten.

7. Aanvraag ANW
Richt een aanvraag ter verkrijging van ANW aan het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank, waaronder uw woonplaats ressorteert. Aanvraagformulieren zijn over het algemeen verkrijgbaar via de uitvaartverzorger.

8. Inlichten pensioenfondsen
Zend een bericht aan bedrijfspensioenfondsen, Algemeen Burgelijk Pensioenfonds of verzekeringsmaatschappijen in verband met de uitkering van het pensioen etc. De uitkering geschiedt meestal drie maanden achteraf. Vergeet niet het bank- of gironummer te vermelden, waarop de u toekomende bedragen dienen te worden gestort.

9. Aanvragen uitkering/pensioenen
Indien de overledene bij vorige werkgevers een pensioenverzekering had en deze premievrij is gemaakt, ook deze uitkering(en) aanvragen.

10. Verzekeringen informeren
Alle maatschappijen waarbij verzekeringen zijn afgesloten, dienen van het overlijden in kennis te worden gesteld. Hierbij vermelden het polisnummer, alsmede namen en adressen van de nabestaanden. Ga na of er nog lopende verzekeringen zijn die premievrij zijn en/of die premievrij worden bij overlijden. Raadpleeg zo nodig een verzekeringsadviseur in deze. Voor polissen die van kracht blijven - bijv. brandverzekering op huis en/of inboedel - moet naamswijziging plaatsvinden.

11. Hypotheek en levensverzekering
Indien men een hypotheek heeft op het huis, verdient het aanbeveling de hypotheekakte te controleren of daarin een clausule is opgenomen waarin bepaald is of de hypotheek boetevrij kan worden afgelost met de uitkering van eventuele levensverzekering.

12. Kosten niet meer fiscaal aftrekbaar
Kosten in verband met overlijden gemaakt; zijn niet meer fiscaal aftrekbaar.

13. Opzeggen abonnementen
Zeg eventueel abonnementen op van tijdschriften, periodieken of vakliteratuur. Trek zonodig machtigingen tot automatische overschrijvingen bank en/of giro in.

14. Ziektekostenverzekering
Licht uw ziektekostenverzekeringsmaatschappij in, daar de polis(sen) gewijzigd dienen te worden.

15. Bijzondere lasten eenoudergezin
Vraag advies aan een belastingconsulent betreffende aftrekposten bijzondere lasten eenoudergezin.

16. Persoolijke leningen
Indien persoonlijke leningen zijn afgesloten of aankopen zijn gedaan op afbetalingsvoorwaarden, ga dan na of het resterende bedrag in verband met het overlijden van de partner is kwijtgescholden.

17. Belastingteruggaaf
Indien u niet voor een verplichte aanslag in aanmerking komt, vraag bij de Belastingdienst, waaronder uw woonplaats valt, een aangiftebiljet T aan, indien teruggave van loonheffing wordt verwacht. Eventuele terugzending - niet verplicht - van het ingevulde T-biljet moet in beginsel gebeuren binnen twee jaar na afloop van het kalenderjaar.

18. Aanvraag gezinshulp
Eventuele aanvraag indienen voor gezinshulp bij instelling gezinszorg of instelling voor maatschappelijk werk.

19. Voogdij
Indien u nog niet over een testament beschikt, laat dit dan nu maken en regel de voogdij van uw minderjarige kinderen (de verzorging van uw kinderen na uw overlijden).

20. Tennaamstelling kentekens
Bij overlijden van een kentekenhouder is de nieuwe eigenaar / houder van het voertuig verplicht binnen vijf weken het kentekenbewijs op zijn naam over te schrijven. Dus ook als uw partner (kentekenhouder) is overleden en u behoudt het voertuig, moet u het kenteken op uw naam laten overschrijven. Dit kunt u op de gebruikelijke manier doen bij een groot postkantoor of de RDW-balie in Veendam.
Wordt de auto niet verkocht, doch naar de sloop gebracht, dan is het belangrijk dat de RDW uw registratie in het RDW-register beëindigt. Als het voertuig op uw naam blijft staan, blijft u namelijk aansprakelijk voor de voertuiggebonden verplichtingen (motorrijtuigenbelasting, verzekering en APK) en eventuele bekeuringen. Om uw voertuig uit de kentekenregistratie van de RWD te krijgen, heeft u een officieel vrijwaringsbewijs nodig. Wanneer u het voertuig bij een door de RWD erkend autodemontagebedrijf aanbiedt, levert u bij dit bedrijf uw kenteken deel I, II en III in, waarna u ter plaatse het vrijwaringsbewijs ontvangt. Het bedrijf meldt uw kenteken af bij de RWD en met de ontvangst van het vrijwaringsbewijs is uw voertuig daarmee uit de kentekenregistratie.

21. Verlaging of vrijstellingen
Ga na of het mogelijk is verlaging van bepaalde tarieven aan te vragen, bijv. reinigingsrechten, milieubelasting, indien na het overlijden een eenpersoonshuishouding wordt gevoerd.
Deze regelingen verschillen van gemeente tot gemeente. Daar door het overlijden een deel van het inkomen vervalt, bestaat de mogelijkheid dat men op grond van dit lagere (gezins)inkomen in aanmerking komt voor subsidieregelingen, zoals huursubsidie, studievergoedingen.

22. Incasso en automatische betalingen
In een later stadium zijn van belang de inspecties der belastingen, maar ook bijvoorbeeld bestanden met abonnementen en automatische betalingen.

23. Effecten of registergoederen
Als alle aanslagen binnen zijn, moet de boedel definitief worden afgewikkeld. De erfgenamen geven elkaar en de executeur kwijting.
Het is heel belangrijk zo snel mogelijk te overleggen wie de boedel gaat afwikkelen en hoe dat gebeurt. Er kunnen zaken zijn die direct aandacht nodig hebben, bijvoorbeeld effecten of registergoederen. Maak daarom zo snel mogelijk een afspraak met een notaris. Hij zal de nodige voorlichting kunnen geven.